ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 im. JANA PAWŁA II w SULĘCINIE
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Deklaracja dostępności

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-09-22 20:57:19 przez Wiesław Wójcik

Akapit nr - brak tytułu

Wstęp
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Sulęcinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Sulęcinie.
Data publikacji strony internetowej: 2018-05-27.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-17.
 
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • opublikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego;
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo;
  • formularz kontaktowy nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych;
Na stronie internetowej https://bip.wrota.lubuskie.pl/sp1_sulecin  kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AAA.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 
Wersja mobilna
Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.
 
Data sporządzenia deklaracji:
Oświadczenie sporządzono dnia 22.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wiesław Wójcik, e-mail: . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 95 755 54 44. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej.
 
Procedura wnioskowo-skargowa
Skargi na brak zapewnienia dostępności można składać do dyrektora szkoły - mailowo: lub telefonicznie: 95-755-54-44.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę do organu prowadzącego (Gmina Sulęcin) w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/pl).
 
Dostępność architektoniczna
Budynek główny: Szkoła Podstawowa nr 1, Park Bankowy 7, część A (poniemiecka) i B (blok EWS i blok kuchenny)
Do budynku prowadzi 5 wejść - dwa od strony parku, jedno od szczytu (ul. Kilińskiego), dwa od strony boiska wewnętrznego.
Do każdego wejścia prowadzą schody bez podjazdu dla wózków.
 
Hala sportowa: część C (nowa) i D (stara)
Do hali prowadzi 5 wejść - trzy od placu wewnętrznego i dwa od parkingu przy byłym budynku WKU. Jedno z wejść od strony placu posiada podjazd dla wózków.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W budynkach A i B nie ma windy. W budynku C znajduje się winda, dostępna po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania.
 
Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na parterze. Nie ma możliwości przejazdu wózkiem pełnym ciągiem parteru (od hali D do budynku A)
Nie ma wydzielonej toalety dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem od strony parku oraz od strony WKU znajduje się parking, bez wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Szkoła nie gwarantuje możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego poza ogólnodostępnym tłumaczem internetowym. 
 
Informacja o dostępności tłumacza języka migowego
Szkoła nie zapewnia usług tłumacza języka migowego.
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1824) Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulęcinie informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się - przy załatwianiu spraw mogą korzystać ze środków wspierających komunikację tj.:
  • poczty elektronicznej -
  • faksu - numer 95 755 30 37

Akapit nr - brak tytułu

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://bip.wrota.lubuskie.pl/sp1_sulecin/
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Sulęcinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony BIP szkoły.
  • Data publikacji strony internetowej: 2018-05-27.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-09-04.
Status zgodności z ustawą
Strona internetowa jest zgodna  z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Przygotowanie deklaracji dostępności
Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-27.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-29.
Skróty klawiaturowe
  • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wiesław Wójcik, . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 957555444 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
Budynek główny: Szkoła Podstaw...
Budynek główny: Szkoła Podstawowa nr 1, Park Bankowy 7, część A (poniemiecka) i B (blok EWS i blok kuchenny). Do budynku prowadzi 5 wejść – dwa od strony parku, jedno od szczytu (ul. Kilińskiego), dwa od strony boiska wewnętrznego. Do każdego wejścia prowadzą schody bez podjazdu dla wózków. Hala sportowa: część C (nowa) i D (stara). Do hali prowadzi 5 wejść – trzy od placu wewnętrznego i dwa od parkingu przy byłym budynku WKU. Jedno z wejść od strony placu wewnętrznego posiada podjazd dla wózków.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynkach A, B i D nie ma windy. W budynku C znajduje się winda, dostępna po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze. Nie ma możliwości przejazdu wózkiem pełnym ciągiem parteru (od hali D do budynku A). Na terenie obiektu nie ma wydzielonej toalety dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem od strony parku oraz od strony WKU znajduje się parking, dostępny również dla osób niepełnosprawnych, ale bez wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Szkoła nie zapewnia usług tłumacza języka migowego. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1824) Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulęcinie informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się – przy załatwianiu spraw mogą korzystać ze środków wspierających komunikację – poczty elektronicznej – lub faksu – numer 95 755 30 37.
Aplikacje mobilne
brak
Dodatkowe informacje
« powrót do poprzedniej strony